IMAGE-2018-07-10-19_39_28

گیتار الکتریک و اکوستیک در سبک های پاپ ، کلاسیک و فلامینکو

برنامه ی درسی واحد گیتار آکادمی دلان در سه سبک کلاسیک ، فلامینکو و پاپ مدون شده است. هر یک از سبک های نوازندگی یاد شده دارای برنامه ی آموزشی خاص خود می باشند. در زمینه ی گیتار کلاسیک جدای از اینکه هنرجویان بر اصول نوازندگی گیتار کلاسیک تسلط می یابند می بایست در زمینه ی دروس تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم، تاریخ موسیقی کلاسیک و آشنایی با رپرتوار موسیقی کلاسیک هم پای هنرجویان واحد زهی و پیانو واحدهای درسی خاصی را بگذرانند. همچنین هنرجویان گیتارکلاسیک می بایست در واحد همنوازی ، ارکستر و استودیو نیز به شکل گروهی با دیگر سازهای کلاسیک مشارکت داشته باشند.

در سبک فلامینکو هنرجویان جدای از فراگیری نوازندگی گیتار فلامینکو می بایست واحدهای تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم، آشنایی با زیبایی شناسی، تاریخ و رپرتوار موسیقی فلامینکو، شناخت دستگاه های آن ، تربیت شنوایی و همچنین آشنایی با ساز کاخن را نیز از سر بگذرانند. هنرجویان گیتار فلامینکو در زمینه ی هم نوازی، ارکستر و استودیو در ترکیب های سازی گوناگون ، متناسب با سبک شناسی موسیقی فلامینکو کسب تجربه خواهند کرد.

واحد جامع آموزش برنامه ی دیگری را نیز برای هنرجویان گیتار پاپ در نظر گرفت است.این برنامه جدا از آموزش ساز، شامل گذراند واحدهای تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم و همچنین  دوره ی آواز پاپ است. این به آن سبب است که اغلب هنرجویانی که به گیتار پاپ علاقه مند می شوند شوق آواز دارند، لذا سپری کرد دوره های آواز پاپ در هرچه کامل تر شکل گرفتن مسیر هنری آنان موثر خواهد بود. 

گیتار الکتریک و اکوستیک در سبک های پاپ ، کلاسیک و فلامینکو

برنامه ی درسی واحد گیتار آکادمی دلان در سه سبک کلاسیک ، فلامینکو و پاپ مدون شده است. هر یک از سبک های نوازندگی یاد شده دارای برنامه ی آموزشی خاص خود می باشند. در زمینه ی گیتار کلاسیک جدای از اینکه هنرجویان بر اصول نوازندگی گیتار کلاسیک تسلط می یابند می بایست در زمینه ی دروس تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم، تاریخ موسیقی کلاسیک و آشنایی با رپرتوار موسیقی کلاسیک هم پای هنرجویان واحد زهی و پیانو واحدهای درسی خاصی را بگذرانند. همچنین هنرجویان گیتارکلاسیک می بایست در واحد همنوازی ، ارکستر و استودیو نیز به شکل گروهی با دیگر سازهای کلاسیک مشارکت داشته باشند.

در سبک فلامینکو هنرجویان جدای از فراگیری نوازندگی گیتار فلامینکو می بایست واحدهای تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم، آشنایی با زیبایی شناسی، تاریخ و رپرتوار موسیقی فلامینکو، شناخت دستگاه های آن ، تربیت شنوایی و همچنین آشنایی با ساز کاخن را نیز از سر بگذرانند. هنرجویان گیتار فلامینکو در زمینه ی هم نوازی، ارکستر و استودیو در ترکیب های سازی گوناگون ، متناسب با سبک شناسی موسیقی فلامینکو کسب تجربه خواهند کرد.

واحد جامع آموزش برنامه ی دیگری را نیز برای هنرجویان گیتار پاپ در نظر گرفت است.این برنامه جدا از آموزش ساز، شامل گذراند واحدهای تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم و همچنین  دوره ی آواز پاپ است. این به آن سبب است که اغلب هنرجویانی که به گیتار پاپ علاقه مند می شوند شوق آواز دارند، لذا سپری کرد دوره های آواز پاپ در هرچه کامل تر شکل گرفتن مسیر هنری آنان موثر خواهد بود. 

 
fav