2018-07-14 20.54.46

پیانو در سبک های پاپ و کلاسیک

واحد پیانوی آکادمی دلان بر طبق برنامه ریزی واحد جامع آموزش چند هدف خاص را پی گیری می کند.این اهداف عبارت اند از تربیت چندین نسل از بهترین سولیست های پیانو در زمینه ی موسیقی کلاسیک و مدرن ، تربیت چندین نسل از بهترین آکومپانیمان های پیانو برای آنسامبل و آواز، تربیت چندین  نسل از بهتری بداهه نوازان جَز پیانو، تربیت چندین نسل از بهترین مدرسین پیانو، و همچنین تربیت چندین نسل از بهترین هنرجویان پیانو برای ورود به دنیای آهنگسازی.

برای نیل به این مقصود واحد جامع آموزش برنامه درسی مدونی را نیز برای هنرجویان پیانو در نظر دارد که شامل دروسی همانند دشیفراژ، هارمونی کاربردی و هم نوازی خواهد بود. بر طبق برنامه ی آموزشی هنرجویان پیانو در آکادمی به سرعت وارد کارهای گروهی شده و در ترکیب های گوناگون سازی می بایست نقش همراهی را ایفا کنند. این  هنرجویان به منظور با تر رفتن هرچه بیشتر ادراک موسیقایی و شنیداریشان در طول دوره آموزش موظف به گذراند واحدهای اجرای مشترک با سازهای زهی (ویول ها) ، فلوت و آکومپانیمان آواز می باشند. چراکه تنها به این وسیله است که این هنرجویان هم به شعوربالا ی نوازندگی دست پیدا میکنند و هم آنکه به سبب آشنایی با سازهای گوناگون آماده ی ورود به دنیای آهنگسازی نیز می شوند.

پیانو در سبک های پاپ و کلاسیک

واحد پیانوی آکادمی دلان بر طبق برنامه ریزی واحد جامع آموزش چند هدف خاص را پی گیری می کند.این اهداف عبارت اند از تربیت چندین نسل از بهترین سولیست های پیانو در زمینه ی موسیقی کلاسیک و مدرن ، تربیت چندین نسل از بهترین آکومپانیمان های پیانو برای آنسامبل و آواز، تربیت چندین  نسل از بهتری بداهه نوازان جَز پیانو، تربیت چندین نسل از بهترین مدرسین پیانو، و همچنین تربیت چندین نسل از بهترین هنرجویان پیانو برای ورود به دنیای آهنگسازی.

برای نیل به این مقصود واحد جامع آموزش برنامه درسی مدونی را نیز برای هنرجویان پیانو در نظر دارد که شامل دروسی همانند دشیفراژ، هارمونی کاربردی و هم نوازی خواهد بود. بر طبق برنامه ی آموزشی هنرجویان پیانو در آکادمی به سرعت وارد کارهای گروهی شده و در ترکیب های گوناگون سازی می بایست نقش همراهی را ایفا کنند. این  هنرجویان به منظور با تر رفتن هرچه بیشتر ادراک موسیقایی و شنیداریشان در طول دوره آموزش موظف به گذراند واحدهای اجرای مشترک با سازهای زهی (ویول ها) ، فلوت و آکومپانیمان آواز می باشند. چراکه تنها به این وسیله است که این هنرجویان هم به شعوربالا ی نوازندگی دست پیدا میکنند و هم آنکه به سبب آشنایی با سازهای گوناگون آماده ی ورود به دنیای آهنگسازی نیز می شوند.

 
fav