v11

ویلن ، ویولا ، ویلنسل ، کنترباس

در واحد زهی آکادمی دلان سازهای ویول ، ویولن آلتو، ویول سل (چلو) و کنترباس آموزش داده خواهد شد. این واحد با داشت یک برنامه یآموزشی مدون سعی درتربیت چندین وچند نسل از بهترین وکامل ترین  نوازندگان و مدرسین سازهای زهی را دارد. به این منظور، واحد جامع آموزش مسیری خاص را برای هنرجویان زهی طراحی کرده که بر چند محور بنیادین بنا نهاده شده که عبارت اند از:

فراگیری دقیق اصول نوازندگی به شکل انفرادی ، فراگیری دقیق اصول نوازندگی درآنسامبل،ارکسترو استودیو، تربیت دقیق قدرت شنوایی، حضور در ترکیب های گوناگون سازی و تجربه ی هم نوازی، فراگیری اصول تدریس، حضور در ارکستر زهی و در نهایت حضور در واحد ضبط آکادمی دلان.

هدف این برنامه ی آموزشی آن است که هنرجویان را به عنوان یک سولیست ، یک نوازنده ی آنسامبلو ارکستر و یا یک نوازنده ی استودیو در حرفه ای ترین شکل ممکن تربیت کند.

آکادمی دلان در تلاش است تا در چند سال آینده به واسطه ی همین برنامه ریزی و همت در اجرای آن چندین ارکستر زهی را در رده های سنی گوناگون دایر کرده باشد.

از دیگر برنامه های خاص واحد زهی دعوت از نوازندگان بین المللی برای حضور در ارکستر زهی دلان   خواهد بود.این نوازندگان با حضور در ارکستر جدای از ارتقا بخشیدن به کیفیت ارکستر، کمک خواهند کرد ک نوازندگان جوان و کم تجربه در کنار آنان کار آموزی کرده و بر مهارت های خود بیافزایند.امید آن است که از این رهگذر تک تک هنرجویان واحد زهی به استاندارد های یک نوازنده ی بین المللی دست پیدا کنند.

ویلن ، ویولا ، ویلنسل ، کنترباس

در واحد زهی آکادمی دلان سازهای ویول ، ویولن آلتو، ویول سل (چلو) و کنترباس آموزش داده خواهد شد. این واحد با داشت یک برنامه یآموزشی مدون سعی درتربیت چندین وچند نسل از بهترین وکامل ترین  نوازندگان و مدرسین سازهای زهی را دارد. به این منظور، واحد جامع آموزش مسیری خاص را برای هنرجویان زهی طراحی کرده که بر چند محور بنیادین بنا نهاده شده که عبارت اند از:

فراگیری دقیق اصول نوازندگی به شکل انفرادی ، فراگیری دقیق اصول نوازندگی درآنسامبل،ارکسترو استودیو، تربیت دقیق قدرت شنوایی، حضور در ترکیب های گوناگون سازی و تجربه ی هم نوازی، فراگیری اصول تدریس، حضور در ارکستر زهی و در نهایت حضور در واحد ضبط آکادمی دلان.

هدف این برنامه ی آموزشی آن است که هنرجویان را به عنوان یک سولیست ، یک نوازنده ی آنسامبلو ارکستر و یا یک نوازنده ی استودیو در حرفه ای ترین شکل ممکن تربیت کند.

آکادمی دلان در تلاش است تا در چند سال آینده به واسطه ی همین برنامه ریزی و همت در اجرای آن چندین ارکستر زهی را در رده های سنی گوناگون دایر کرده باشد.

از دیگر برنامه های خاص واحد زهی دعوت از نوازندگان بین المللی برای حضور در ارکستر زهی دلان   خواهد بود.این نوازندگان با حضور در ارکستر جدای از ارتقا بخشیدن به کیفیت ارکستر، کمک خواهند کرد ک نوازندگان جوان و کم تجربه در کنار آنان کار آموزی کرده و بر مهارت های خود بیافزایند.امید آن است که از این رهگذر تک تک هنرجویان واحد زهی به استاندارد های یک نوازنده ی بین المللی دست پیدا کنند.

 
fav