IMAGE-2018-07-10-19_40_40

معرفی موسسه فرهنگی و هنری دلان

آکادمی تخصصی موسیقی دلان مجموعه ای منسجم، کارآمد و برنام محوری است که در تلاش است یک تغییر و تحولی اساسی را در زمینه ی آموزش  موسیقی در کشور ایجاد کند. این  آکادمی با آسیب شناسی دقیق آموزش  موسیقی در سطح کشور، و ناموفق بود مراکز آموزشی در زمینه ی پرورش  استعدادها و تربیت نسل های آینده بر آن است تا با خلق و ایجاد فضا و بستری دگرگون در زمینه ی آموزش  موسیقی، چندین  و چند نسل از بهترین موسیقی دانان آینده را تربیت کند.این مهم جز با برنامه ریزی، فراهم آورد بستر مناسب برای رشد، ترسیم افقی روش برای آینده و فداکاری میسر نخواهد بود.آنچه که آکادمی موسیقی دلان را از دیگر مراکز آموزش  موسیقی مجزا می کند همین نگرش در زمینه ی پرورش موسیقی دانان آینده است.ما در پی آن هستیم که با کشف استعدادهای ناب موسیقی و پرورش آنان منطبق بر استانداردهای جهانی، آینده ای بس متفاوت را در زمینه ی آموزش موسیقی در کشور رقم زنیم. ما بر آن باوریم که بو وجود تمام دشواری های این راه به هدف خواهیم رسید و تاریخ ساز خواهیم شد

بر طبق برنام ریزی و به سبب داشتن مدیریت هدفمند، آکادمی موسیقی دلان   به چند واحد آموزشی، و مدیریتی مستقل در طبقات مجزا تقسیم بندی شده است. البته واحدهای آموزشی آکادمی به سبب داشتن  مدیریت واحد آموزش ، و همچنی نظارت دقیق واحد روانشناسی بر عملکردها، در عین استقلال در یکارتباط آموزشی تنگاتنگ نیز قرار دارند.واحدهای آموزشی تخصصی عبارت اند از:

طبق اول: واحد سازهای زهی ( خانواده ی ویولن ها )

طبقه دوم: واحد پیانو، واحد گیتار، واحد کوبه ای ( کاخن )

طبقه سوم: واحد بادی ( فلوت و سازدهنی )، واحد آواز، واحد دروس تئوری و واحد آهنگسازی

طبقه چهارم: واحد استودیو

هر یک از واحدهای آموزشی ذکر شده تحت نظارت دقیق مدیریت آموزش آکادمی و بر طبق یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده عمل خواهند کرد. تک تک هنرجویان پس از پذیرش موظف به طی کردن مسیر آموزشی ای هستند که از سوی مدیریت آموزش تعیین شده است. این مسیر شامل گذراندن دروس عملی و نظری لازم برای پرورش یک موسیقی دان حرف ای است.

در کنار واحد آموزش و به سبب بهبود روند آموزشی هنرجویان، اتاق فکر آکادمی دلان واحد مشاوره، روانشناسی وموسیقی درمانی را نیز تشکیل داده است.واحد مشاوره به سبب یاری رسانی وهم فکری با هنرجویان و والدین در طول دوره ی آموزش طراحی شده و این واحد در پی آگاه سازی هنرجویان و والدین در زمین ی شیوه های تربیتی خاص هنرجویان است.

واحد روانشناسی مسئول بررسی و پیگیری روند پیشرفت فکری و روانی هنرجویان، و همچنین کمک به شکل گیری هرچه بهترابعاد شخصیتی آنان است. چراکه یک موسیقی دان میبایست دارای ویژگی های شخصیتی خاصی باشد که تیم روانشناسی آکادمی مسئول ایجاد و پرورش این ابعاد شخصیتی خاص در هنرجویان است.

واحد موسیقی درمانی به سبب افزایش مهارت های ذهنی و اجتماعی افراد(کودکان) طراحی شده است. در این واحد به یاری فعالیت های موسیقایی و روش های درمانی روانشناسی یک درمان تخصصی مثبت با توجه به نیازهای فیزیکی، اجتماعی، شناختی و هیجانی کودک صورت می گیرد.

از دیگر واحدهای طراحی شده برای آکادمی، واحد استودیوی دلان است که در طبق ی چهارم آکادمی قراردارد. این استودیو که یکی از بزرگترین ومجهز ترین استودیو های موسیقی در ایران است جدای از ضبط موسیقی، به جهت تکمیل فرآیند آموزش  هنرجویان نوازندگی و آهنرسازی و صدابرداری مورد استفاده قرار می گیرد.

بخش اداری و مدیریت آکادمی، واحد نشر، و همچنی گالری سازها که بیشتر به منظور آشنایی دیداری هنرجویان با سازهای فرهنگ های گوناگون جهان طراحی شده در طبق ی پنجم قرار دارند.

معرفی موسسه فرهنگی و هنری دلان

آکادمی تخصصی موسیقی دلان مجموعه ای منسجم، کارآمد و برنام محوری است که در تلاش است یک تغییر و تحولی اساسی را در زمینه ی آموزش  موسیقی در کشور ایجاد کند. این  آکادمی با آسیب شناسی دقیق آموزش  موسیقی در سطح کشور، و ناموفق بود مراکز آموزشی در زمینه ی پرورش  استعدادها و تربیت نسل های آینده بر آن است تا با خلق و ایجاد فضا و بستری دگرگون در زمینه ی آموزش  موسیقی، چندین  و چند نسل از بهترین موسیقی دانان آینده را تربیت کند.این مهم جز با برنامه ریزی، فراهم آورد بستر مناسب برای رشد، ترسیم افقی روش برای آینده و فداکاری میسر نخواهد بود.آنچه که آکادمی موسیقی دلان را از دیگر مراکز آموزش  موسیقی مجزا می کند همین نگرش در زمینه ی پرورش موسیقی دانان آینده است.ما در پی آن هستیم که با کشف استعدادهای ناب موسیقی و پرورش آنان منطبق بر استانداردهای جهانی، آینده ای بس متفاوت را در زمینه ی آموزش موسیقی در کشور رقم زنیم. ما بر آن باوریم که بو وجود تمام دشواری های این راه به هدف خواهیم رسید و تاریخ ساز خواهیم شد

بر طبق برنام ریزی و به سبب داشتن مدیریت هدفمند، آکادمی موسیقی دلان   به چند واحد آموزشی، و مدیریتی مستقل در طبقات مجزا تقسیم بندی شده است. البته واحدهای آموزشی آکادمی به سبب داشتن  مدیریت واحد آموزش ، و همچنی نظارت دقیق واحد روانشناسی بر عملکردها، در عین استقلال در یکارتباط آموزشی تنگاتنگ نیز قرار دارند.واحدهای آموزشی تخصصی عبارت اند از:

طبق اول: واحد سازهای زهی ( خانواده ی ویولن ها )

طبقه دوم: واحد پیانو، واحد گیتار، واحد کوبه ای ( کاخن )

طبقه سوم: واحد بادی ( فلوت و سازدهنی )، واحد آواز، واحد دروس تئوری و واحد آهنگسازی

طبقه چهارم: واحد استودیو

هر یک از واحدهای آموزشی ذکر شده تحت نظارت دقیق مدیریت آموزش آکادمی و بر طبق یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده عمل خواهند کرد. تک تک هنرجویان پس از پذیرش موظف به طی کردن مسیر آموزشی ای هستند که از سوی مدیریت آموزش تعیین شده است. این مسیر شامل گذراندن دروس عملی و نظری لازم برای پرورش یک موسیقی دان حرف ای است.

در کنار واحد آموزش و به سبب بهبود روند آموزشی هنرجویان، اتاق فکر آکادمی دلان واحد مشاوره، روانشناسی وموسیقی درمانی را نیز تشکیل داده است.واحد مشاوره به سبب یاری رسانی وهم فکری با هنرجویان و والدین در طول دوره ی آموزش طراحی شده و این واحد در پی آگاه سازی هنرجویان و والدین در زمین ی شیوه های تربیتی خاص هنرجویان است.

واحد روانشناسی مسئول بررسی و پیگیری روند پیشرفت فکری و روانی هنرجویان، و همچنین کمک به شکل گیری هرچه بهترابعاد شخصیتی آنان است. چراکه یک موسیقی دان میبایست دارای ویژگی های شخصیتی خاصی باشد که تیم روانشناسی آکادمی مسئول ایجاد و پرورش این ابعاد شخصیتی خاص در هنرجویان است.

واحد موسیقی درمانی به سبب افزایش مهارت های ذهنی و اجتماعی افراد(کودکان) طراحی شده است. در این واحد به یاری فعالیت های موسیقایی و روش های درمانی روانشناسی یک درمان تخصصی مثبت با توجه به نیازهای فیزیکی، اجتماعی، شناختی و هیجانی کودک صورت می گیرد.

از دیگر واحدهای طراحی شده برای آکادمی، واحد استودیوی دلان است که در طبق ی چهارم آکادمی قراردارد. این استودیو که یکی از بزرگترین ومجهز ترین استودیو های موسیقی در ایران است جدای از ضبط موسیقی، به جهت تکمیل فرآیند آموزش  هنرجویان نوازندگی و آهنرسازی و صدابرداری مورد استفاده قرار می گیرد.

بخش اداری و مدیریت آکادمی، واحد نشر، و همچنی گالری سازها که بیشتر به منظور آشنایی دیداری هنرجویان با سازهای فرهنگ های گوناگون جهان طراحی شده در طبق ی پنجم قرار دارند.

 
fav