har

(فلوت و هارمونیکا (ساز دهنی

واحد بادی آکادمی دلان مسیر آموزشی خود را با دو ساز فلوت و سازدهنی آغاز خواهد کرد و در آینده ی نه چندان دور آن  را گستر خواهد داد. اتاق فکر آکادمی این تصمیم را به آن جهت گرفت است تا بتواند با توجه به شرایط و امکانات موجود بهترین  فضا را در اختیار هنرجویان واحد بادی قرار دهد. واحد جامع آموزش برنامه ی مدونی را بر طبق نیاز برای واحد بادی نیز طراحی کرده است. هنرجویان واحد بادی همانند دیگر هنرجویان آکادمی می بایست بر هر دو حوزه ی پراتیک و تئوریک موسیقی تسلط یابند.در بخش پراتیک جدای از واحد ساز تخصصی، هنرجویان  ملزوم به شرکت در دوره های هم نوازی، دشیفراژ، ارکستر و استودیو نیز هستند. در حوزه تئوریک آنان بر مباحثی همچون تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم، تاریخ موسیقی کلاسیک و سبک شناسی می بایست تسلط یابند. 

(فلوت و هارمونیکا (ساز دهنی

واحد بادی آکادمی دلان مسیر آموزشی خود را با دو ساز فلوت و سازدهنی آغاز خواهد کرد و در آینده ی نه چندان دور آن  را گستر خواهد داد. اتاق فکر آکادمی این تصمیم را به آن جهت گرفت است تا بتواند با توجه به شرایط و امکانات موجود بهترین  فضا را در اختیار هنرجویان واحد بادی قرار دهد. واحد جامع آموزش برنامه ی مدونی را بر طبق نیاز برای واحد بادی نیز طراحی کرده است. هنرجویان واحد بادی همانند دیگر هنرجویان آکادمی می بایست بر هر دو حوزه ی پراتیک و تئوریک موسیقی تسلط یابند.در بخش پراتیک جدای از واحد ساز تخصصی، هنرجویان  ملزوم به شرکت در دوره های هم نوازی، دشیفراژ، ارکستر و استودیو نیز هستند. در حوزه تئوریک آنان بر مباحثی همچون تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم، تاریخ موسیقی کلاسیک و سبک شناسی می بایست تسلط یابند. 

 
fav