mic

آواز پاپ و کلاسیک

یکی از بزرگترین معظلات آموزش  آواز در ایران آموزش تک بُعدی آن است.چرا که به عُرف چنین  پنداشته می شود که یک خواننده تنها می بایست توانا و آشنا به اصول آواز باشد. بر این اساس واحد جامع آموزش آکادمی دلان با شناخت این آسیب، سعی دارد این ضعف آموزشی را در قالب یک برنامه ی مدون  برطرف سازد. به دیگر سخن می توان گفت دوره ی آواز در آکادمی دلان دوره ای کامل و جامع است که سعی شده تمامی نکاتی را یک خواننده به فراگیری آن نیاز دارد در بر گیرد.

آموزش آواز در آکادمی دلان به دو دوره ی عمومی و تخصصی تقسیم می شود. در دوره ی عمومی هنرجویان با اصول ابتدایی آواز، تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم، و نوازندگی ساز پیانو آشنا می شوند. پس از سپری شدن دوره ی عمومی، هنرجویان بر طبق توانایی، صلاحیت و کارشناسی واحد جامع آموزش در دو سبک آواز کلاسیک و آواز پاپ وارد دوره ی تخصصی می شوند. در طول دوره تخصصی هنرجویان بر زیبایی شناسی و تکنیک های آوازی هر سبک تسلط پیدا کرده و در به همراه آن ملزم به گذراندن دروس تکمیلی سلفژ و درک ریتم، کـُر (آواز جمعی) ، و نوازندگی ساز پیانو نیز هستند. تکمیل کننده ی این دوره ی آموزشی، واحد کارآموزی در استودیو است که برای هنرجویان آواز یک امکان خاص و تجربه ای بس گران بها خواهد بود. در واحد کارآموزی در استودیو هنرجویان جدای از آنکه خود با اصول آواز در استودیو به شکل تجربی آشنا می شوند، این فرصت نیز در اختیار آنان قرار داده خواهد شد که با حضور در ضبط های آثار خوانندگان حرفه ای در استودیو دلان به تکمیل اندوخته های خود پردازند. 

آواز پاپ و کلاسیک

یکی از بزرگترین معظلات آموزش  آواز در ایران آموزش تک بُعدی آن است.چرا که به عُرف چنین  پنداشته می شود که یک خواننده تنها می بایست توانا و آشنا به اصول آواز باشد. بر این اساس واحد جامع آموزش آکادمی دلان با شناخت این آسیب، سعی دارد این ضعف آموزشی را در قالب یک برنامه ی مدون  برطرف سازد. به دیگر سخن می توان گفت دوره ی آواز در آکادمی دلان دوره ای کامل و جامع است که سعی شده تمامی نکاتی را یک خواننده به فراگیری آن نیاز دارد در بر گیرد.

آموزش آواز در آکادمی دلان به دو دوره ی عمومی و تخصصی تقسیم می شود. در دوره ی عمومی هنرجویان با اصول ابتدایی آواز، تئوری موسیقی، سولفژ و درک ریتم، و نوازندگی ساز پیانو آشنا می شوند. پس از سپری شدن دوره ی عمومی، هنرجویان بر طبق توانایی، صلاحیت و کارشناسی واحد جامع آموزش در دو سبک آواز کلاسیک و آواز پاپ وارد دوره ی تخصصی می شوند. در طول دوره تخصصی هنرجویان بر زیبایی شناسی و تکنیک های آوازی هر سبک تسلط پیدا کرده و در به همراه آن ملزم به گذراندن دروس تکمیلی سلفژ و درک ریتم، کـُر (آواز جمعی) ، و نوازندگی ساز پیانو نیز هستند. تکمیل کننده ی این دوره ی آموزشی، واحد کارآموزی در استودیو است که برای هنرجویان آواز یک امکان خاص و تجربه ای بس گران بها خواهد بود. در واحد کارآموزی در استودیو هنرجویان جدای از آنکه خود با اصول آواز در استودیو به شکل تجربی آشنا می شوند، این فرصت نیز در اختیار آنان قرار داده خواهد شد که با حضور در ضبط های آثار خوانندگان حرفه ای در استودیو دلان به تکمیل اندوخته های خود پردازند. 

 
fav